Souhlas s poskytnutím osobních údajů

 1. Kdo s údaji nakládá
 2. Správce osobních údajů
 3. Správcem osobních údajů je: ___, se sídlem ___.
 4. Zpracovatel osobních údajů
 5. Zpracovatelem osobních údajů je: ___, se sídlem ___.
 6. Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv člen organizace tomu pověřený.
 7. Text souhlasu
 8. Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ v libovolné části uživatelského rozhraní, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „ nařízení GDPR “), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.
 9. Jaké údaje budou zpracovány
 10. Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
 11. bydliště (ulice, č. p./č. o., město, PSČ, stát) nebo sídlo,
 12. datum narození,
 13. e-mailová adresa,
 14. telefonní číslo,
 15. telefonní číslo zákonného zástupce,
 16. číslo bankovního účtu,
 17. IP adresa.
 18. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány
 19. Osobní údaje, kterými jsou:
 20. Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
 21. bydliště (ulice, č. p./č. o., město, PSČ, stát) nebo sídlo,
 22. datum narození,
 23. e-mailová adresa,
 24. telefonní číslo,
 25. telefonní číslo zákonného zástupce,
 26. číslo bankovního účtu,
 27. IP adresa,
 28. bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro účely správného chodu organizace a oznámení zprávce.
 29. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány
 30. Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou.
 31. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?
 32. Osobní údaje budou zpracovány:
 33. strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
 34. v písemné podobě;
 35. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům
 36. Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 37. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).
 38. Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).
 39. Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese ___ nebo odesláním e-mailu na adresu ___.
 40. Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 41. Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 42. Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.
 43. Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
 44. Závěrečná ustanovení
 45. Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDPR.
 46. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
 47. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
 48. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.